История Киево-Могилянской академии

 

III. Про підпис Іоанна Борецького 

в братському упису

 

        Із сукупності оригіналів історичних записок, які відносяться до Києво-братсько-го монастиря і Києвської академії і зберігаються у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки ім. В.Вернадського АН України1,  особливу увагу привертає   до себе одна, написана, ймовірно, біля 1774 року, коли учителем філософії в Ака-демії був ієромонах Кассіан (Лехницький ), так як іменно він "с подлинной свиде-тельствовал" додані до неї копії грамот, даних монастирю і училищу. (Ф.160, № 2981, л.11-12). І хоч збереглися не всі листи записки (нема початку та кІнця), вона на відміну від інших має для історика Києвської академії особливий інтерес, тому що містить в собі цінну інформацію про братський упис і підпис в ньому Іоанна Борецького. Те, що пресвітер Києво-воскресенської церкви Іоанн Борець-кий був членом київського братства, виходило з його ректорства у Києво-братсь-кий школі, але прямих доказів цього у істориків не було. Тепер ми можемо стверджувати, що такі докази є. Такий висновок можна зробити зі слів автора записки, який бачив підпис Іоанна Борецького в братському упису і повідомляє про це так: «имъется понынъ въ братскомъ митръ (напроти на полях записано:   "при церквъ блговъщенія Пр. Стыія Бцы студентской") книга, на которой в братство церковное по установлении онаго и знатные люде вписівались сь надписомъ ниже слъдующаго содержанія...(далі іде текст братського упису, після чого автор продовжує)... тоей свышепрописаннімь надписомь книги на четвертомь листу вышеозначенный Іов Борецький Митрополить Киевский, будучи ещё пресвитеромь воскресения Хртова Церкви собственною рукою в   число братства церковнаго подписался тако:  

Івань Борецкій пресвитерь церкви

Воскресенія Христова вь Кіевь

Любовь братнюю тимь подписомь руки моее

Осведчаю и ствержаю.  

        Он Іовь Борецкій ставши потомь Митрополітомь Кіевскимь быль и опекуномь оныхь братскихь школь и самь вь ныхь богословское ученіе преподаваль.»

       З наведених слів нам стає відомо декілька фактів з яких можно зробити відповідні висновки.  

        По-перше, зауваження "имеется поныне в братском монастыре" засвідчує про те, що в даній записці приведено достовірні свідчення.  

        По-друге, цікавий сам факт зберігання братського упису при студентській Благовєщенській церкві.  

        По-трете, нам стає відомим підпис Іоанна Борецького в братському уписі, що само по собі важливо, а те, що цей підпис знаходиться на четвертому листі, свідчить про те, що підпис був далеко не першим, тому, що якби текст упису входив в число цих чотирьох листів він міг зайняти тільки два із них.  

        І, накінець, в приведеній записці ми маємо, здається, найбільш раннє свідчення того, шо І.Борецький в Києво-братській школі викладав Богослів'я, а це значить, що її не можна з упевненістю вважати нижчою школою.  

       Всі ці, на перший погляд малозначні факти й висновкі, для істориків складають велику цінність, так як можуть допомогти їм у розкритті чергових карт історичного ребусу, тому ми гадаємо, шо вони гідні уваги.

 

                                                                                          1993 рік. Київ.

 

_____________________________

1 Ніне Національна бібліотека Украіни.

На главную страницу